BraOrd


OrdBetydelse
A
Aforism 1. kort citat eller påstående som kan väcka tankar. NE - kärnfullt formulerad reflexion eller iakttagelse, gärna uttryckt som ett tänkespråk eller en lärosats.
akademisk fråga Ett uttryck i svenska språket som jag ogillar är “en akademisk fråga”. Orden brukar uttalas ringaktande, och innebörden är att frågan är totalt oviktig för vanliga människor. Endast världsfrånvända vetenskapsmän i sina elfenbenstorn kan finna intresse i något så gagnlöst. Men inget kunde vara felaktigare. En akademisk fråga är i själva verket en förädlad och noga utmejslad fråga. Som jag ser det finns det två möjliga sätt att beskriva vad en akademisk fråga är. Det ena är att det är en meningsfull fråga i betydelsen att det spelar roll vad svaret blir. När vi funnit svaret på frågan har mänsklighetens samlade kunskap om världen utökats, till glädje och till nytta. Inte mycket i varje enskilt fall kanske, men med många små steg tillryggalägger man snart långa sträckor. Den andra sättet att förtydliga uttrycket akademisk fråga är att den är möjlig att besvara, åtminstone i princip. Tillägget “i princip” står för att vi kanske inte i dag förfogar över den apparatur eller förkunskap som erfordras, men att vi inser att det någon gång kan blir möjligt att nå svaret.
Ambivalent som uttrycker känslomässig tvåsidighet; kluven, dubbelgällande, tvådelad Synonymer: tvehågsen, vacklande Jag känner mig ambivalent inför att gifta mig med honom. Användning Den känslomässiga tvåsidigheten är ofta två motsatta, som skräck/glädje, trygghet/frihetskränkning, kärlek/hat. Ambivalenta känslor
arbiträr godtycklig, valfri
Anomali En anomali är en avvikelse från det normala. Anomali kan inom vetenskapsteorin ses som ett faktum som strider mot ett paradigm, det vill säga strider mot en allmänt accepterad teori eller världsuppfattning. Att ändra på teorin för att ta bort en anomali som inte passar in är inte alltid möjligt utan att det leder till att nya anomalier uppstår. För att lösa en anomali kan det därför krävas en grundläggande omstrukturering av de befintliga teorierna.
Antropologi Läran om människan eller vetenskapen om människan och människosläktet.
arkaisk ålderdomlig, orörd.Inte längre bruklig eller använd, gammaldags, ålderdomlig.
C
chimär illusion, fantasi, synvilla, inbillning, falsk föreställning, orimlighet
D
deduktion logisk slutledning, härledning av samband, teoretiskt modellbygge, formulering av nya hypoteser
Dekapitering halshuggning
Demagog (NE) , i det antika Athen folkledare; numera agitator eller debattör med skrupelfria och cyniska metoder, som tar lätt på sanningen och utnyttjar människors fördomar för sina syften.
Demografi (av grekiskans δήμος, démos, "folk", och γράφω, gráfo, "skriva") är vetenskapen om en befolknings fördelning,storlek och sammansättning. Det kan avse ålder, kön, yrke, inkomst, religion, etnicitet, intressen, utbildning, civilstånd eller annat. Uttrycketanvänds ibland synonymt med befolkningsstatistik
Determinism Är en världsåskådning som menar att på samma sätt som naturen är orsaksbestämd, är människans vilja orsaksbestämd. Hård determinism liksom fatalism menar att den fria viljan är en illusion, eftersom vi i varje given situation inte kunde ha handlat på ett annat sätt än vi gjorde. Mjuk determinism menar istället att människans frihet är en fråga om grader. När vi handlar under frånvaro av yttre och inre tvång är vi mer fria än annars.
Diskrepans Ej överensstämmande, avvikelse
disparat oförenlig, fullständigt olikartad
dogm 1. lärosats, någonting som blivit fastslaget sant 2. Dogm (av den klassiska grekiskans δόγμα, 'dogma', ) betecknar en bindande formulering av en religiös sanning. Dogm används också i betydelsen verksamhetsförklaring, inriktning och koncept i ickereligiösa sammanhang, exempelvis inom politiken. 3. I romersk-katolska kyrkan uppfattas en dogm som det kyrkliga läroämbetets normgivande utläggning av den gudomliga uppenbarelsen. Dessa handlar uteslutande om tron, och är grundpelare och måste bejakas av alla katoliker. De kyrkliga besluten anses ha skett med den Helige Andes hjälp, och är därför ofelbara. Detsamma gäller påvliga uttalanden som skett ex cathedra.
dogmatisk som håller fast vid en dogm utan att anpassa sig efter omständigheterna; ihärdig, fundamentalistisk, konsekvent, enkelspårig
Dystopi dystopi´, i litteraturen en skildring av ett inhumant, oftast totalitärt framtida samhälle. (även kallad anti-utopi eller kakotopi[1]) är en negativ samhällsvision. Det är motsatsen till utopi, och kan bäst förklaras som vad andra felaktigt tror är bra för en.
E
Ekivok Tvetydighet, ofta med sexuell anspelning 1. (ålderdomligt) dubbeltydig, tvetydig 2. som gör eller innehåller anspelning(ar) på sexuella förhållanden, skämtsamt och förtäckt; oanständig
elaborera utarbeta omsorgsfullt, utarbeta, bearbeta
elegisk klagande , sorgsen
esoterism Betydelsen av esoterism förutsätter att alla religioner har två sidor; en yttre, officiell sida, anpassad till den breda massans medvetandenivå och en dold, esoterisk sida, förbehållen av andligt upplyst minoritet. Enda sättet att få kännedom om den djupare esoteriska lärans mysterier är att bli invigd av en hemlig sammanslutning eller av en andlig mästare som själv en gång blivit initierad. Esoterismen införlivade Darwins evolutionsteori från 1850-talet i sin tankevärld och sammanförde världsreligionerna i en lyckad kombination med framstegen inom vetenskapen. För alla dem som hade religiös tro men även ville tro på ny vetenskap blev esoterismen ett attraktivt alternativ.
Eufemism Förskönande eller beslöjande omskrivning för ett anstötligt eller oangenämt ord
F
Fatalist Person som tror att allt är förutbestämt.
Fatalism Fatalism är en teori som menar att upplevelsen av en fri vilja är en illusion då vårt öde är bestämt.Framtiden är med andra ord oundviklig, och det finns ingenting man kan göra för att förändra den. Framtiden är alltså redan en filosofisk sanning. I och med att framtiden är bestämd i förväg, så är fatalistens doktrin ett påstående om verkligheten, dvs. fatalistens verklighet! Denna verklighet borde i så fall vara den bästa tänkbara - för om ingenting kan ändras genom fatalistens egna val eller försorg, så finns ju heller ingen anledning att bekymra sig - whatever will be will be.
Fatisk term son användes av antropologen Bronislaw Malinowski i uttrycket fatisk kommunion ( egentligen 'gemenskap genom tal') för språklig kommunikation vars huvudsakliga funktion är att upprätthålla en social kontakt (t.ex. samtal om vädret, 'kallprat ").(NE)
Fatisk text En fatisk text har ett lågt informationsvärde och innehåller ofta fler adjektiv och verb än substantiv. Det rör sig om en informell språksituation, småprat, kanske i form av brev eller kåseri. Tyngdpunkten ligger på att ”hålla kanalen öppen”, att skapa ett slags social samhörighet mellan skribenten och läsaren.
filosofi filosofi (latin philoso´phia, av grekiska philosophi´a 'kärlek till lärdom och vetenskap', av phi´los 'vän' och sophi´a 'kunskap', 'vetande'), term som ursprungligen, i det antika Grekland, användes om alla försök att rationellt förstå och förklara någonting; den täckte då ungefär det vi i dag skulle kalla ren (till skillnad från tillämpad) vetenskap. Ordet behöll denna vida betydelse även under medeltiden och in i den nyare tiden, t.ex. vid de europeiska universiteten i beteckningen filosofisk fakultet, som omfattade all natur- och humanvetenskap; en rest av detta vida språkbruk lever kvar i dag i titeln filosofie doktor.(NE)
framgent vad som gällt hittills, och kommer fortsätta gälla även i framtiden Vi kommer även framgent arbeta med att sätta kunden i fokus i fortsättningen - framöver
H
Hegemoni Begreppet hegemoni härstammar från grekiska hegemonia. Ledande ställning, dominans, herravälde används synonymt till begreppet hegemoni och kan ses som en slags överlägsenhet som exempelvis en individ, en institution, ett land eller en organisation kan ha. I modern betydelse används ordet som synonym till "ledarskap" eller "ledande ställning", ofta med underbetydelsen att hegemonin framför allt är intresserad av att bevara status quo (oförändrat tillstånd) och sin egen ledarställning. begreppet hegemoni syftar inte på total makt, utan individer och kollektiv i samhället kan genom att opponera sig mot den hegemoniska makten utöva motmakt. "Utövat hegemonisk makt" "Slutet på denna hegemoni"
I
idog flitig, som arbetar ihärdigt
Imbecill är ett ålderdomligt uttryck som härstammar från latinets imbecillis vilket betyder svag eller utan stöd. Ordet används ibland för att beskriva personer med lågt IQ (25-65). Var tidigare WHO:s officiella beteckning för måttlig psykisk utvecklingsstörning.
imposant storslagen
Impromptu Instrumentalt musikstycke, som avses låta som om det vore improviserat i stunden.
Intertextualitet Litterturteoretisk term som innebär att ingen text står isolerad utan ingår i ett nät av relationer till andra texter
Intervention. Avser akt då tredje part ingriper i en fråga för att värna Sina intressen.
Invektiv Ord som används nedsättande i syfte att förlöjliga, förnedra eller förolämpa Diskussionen urartade, och till slut haglade invektiv och tillmälen genom luften.
intrikat som är invecklad och svår att förstå sig på Ett intrikat problem.Åskådarna fascinerades av pjäsens intrikata handling.
K
kausalitet orsakssamband (NE)
Kollationera -de jämföra eller granska
Korrelera sätta, stå i samband, beroende. SAOL
Korrelation samband, beroende. SAOL
Kontemplera Begrunda. Fundera. SAOL: Fördjupa sig i tankar o. betraktelser, hängiva sig åt kontemplation
Konsensus är överenskommelse inom en grupp människor. Ordet konsensus syftar dels på själva överenskommelsen, dels den teori och de handlingssätt som används för att uppnå denna överenskommelse. Ibland sägs att ett beslut som tagits i konsensus, är ett beslut som uppnåtts i enighet. Det behöver dock inte alltid innebära att alla tycker exakt lika. Även i en vanlig majoritetsdemokrati accepterar man beslut som fattats genom omröstning även om man själv hade en annan åsikt. Skillnaden ligger i att konsensusbeslut i allmänhet tas kring förslag som alla kan acceptera även om det fattade beslutet inte är någons egentliga förstaförslag, medan vanliga majoritetsomröstningar gärna tar beslut som en majoritet är för men en avsevärd minoritet starkt motsätter sig. Konsensusbeslut består sålunda ofta av kompromisser.
konformism beteende inriktat på att vara i harmoni med och efterleva de regler och normer som råder i den grupp eller i det samhälle man tillhör och identifierar sig med. - rättning efter omgivningens normer och regler och svårigheten att hävda en avvikande åsikt. Motsatsen kallas nonkonformism och betecknar självständighet, originalitet eller excentricitet. ”All svensk konforism kommer ur rädsla.”
L
Luguber mörk, dyster
M
maliciös elak, försmädlig
Melankoli är en form av djup depression
Metafor: Innebär att ett begrepp byts ut mot ett bildligt begrepp som liknar ursprungsbegreppet. För att en Metafor ska fungera måste sammanhanget vara klart för alla som hör metaforen.
Metaforiska ordspråk En stor mängd är metaforiska ordspråk, dvs ordspråk som talar i bilder och liknelser. Ofta handlar de om människor och deras goda och dåliga egenskaper eller gärningar. Exempelvis Äpplet faller inte långt från trädet.
Metamorfos Förvandling
Misantropisk människohatande
Misantropi innebär att man känner ett hat eller starkt ogillande mot det mänskliga släktet, eller har en disposition som innebär ett ogillande eller en brist på tillit till andra människor. Ordet kan härledas från det grekiska prefixet miso- (som betyder hata, förakta) och anthropos (som betyder människa). Hatet är inte mot individuella människor, utan snarare mot de drag som delas av hela mänskligheten oavsett vilken tid man lever i. Misantropi betyder inte nödvändigtvis att man är inhuman, antisocial eller sociopatisk mot mänskligheten
N
Narcissism: Är en individs självupptagenhet, självförhärligande och överdrivna tro på den egna förmågan. Termen kommer från grekiska mytologisks figuren Narcissus som blev förälskad i sin spegelbild när Han såg den för första gången.
Nihilism Är en filosofisk uppfattning, som framför att ingenting i vår värld besitter ett inre moraliskt värde, och att objektiv kunskap och sanning inte existerar. Nihilismen kan sägas vara möjlig att dela upp i två former; passiv och aktiv nihilism. Den passiva nihilismen, som kan jämföras med fatalism, hävdar att inga värden existerar, att livet är förgängligt och utan mening, och att inget därför tjänar något till eller är värt att göra. Det är således en icke-konstruktiv världsåskådning som ofta bringar depression och ångest, menar aktiva nihilister. Aktiv nihilism är något av en motsats till passiv nihilism. Det är en tankeprocess där människan filtrerar ut alla idéer, moraler och etiska påståenden, som inte överensstämmer med hur verkligheten tycks verka, för att kunna tolka världen för vad den faktiskt är. Den aktiva nihilismen är således en kreativ och skapande kraft, medan passiv nihilism tillämpas av personer som redan gett upp, och inte vågar skapa sig nya ideal och värden – och därmed en mening med sitt eget liv, menar aktiva nihilister. Praktisk tillämpning: Som ett gott exempel kan hållas det med pojken som blivit kär i skolans sötaste flicka. Han går aldrig fram till henne och frågar ut henne på en dejt, eftersom han är rädd att bli avvisad. Han förkonstruerar då en situation där han bestämmer sig för är giltig, oavsett utgång: "Hon kommer ju ändå inte att säga ja". Pojken har ingen aning om detta, men han väljer att skapa denna falska trygghet p.g.a. rädsla för att behöva få ett nej. Nihilisten bryter ner dessa förkonstruktioner av verkligheten och väljer att se den som den är. Antingen får du ett ja eller ett nej. Om du får ett ja har du anledning att vara glad. Om du får ett nej är det inte hela världen. Nihilism kan appliceras var- och närsomhelst till vilken situation som helst, när helst en människa tycker att saker är besvärliga och vill försöka komma på rätt köl igen. Istället för att individen intalar sig själv att världen ska gå under och allting är förlorat, hävdar den aktiva nihilismen det motsatta: nej, ingenting är någonsin "för evigt" förlorat - och även om det vore det, så tjänar det inget till att oroa sig över det. Livet går vidare.
P
pejorativ ord med nedsättande innebörd
Pekoral är en text som är allvarligt syftande, men som genom framförallt stilbrott eller att man använder felaktiga ord och uttryck, oavsiktligt får en komisk verkan. Pekoral återfinns oftast inom poesin, men även prosa och facklitteratur uppvisar exempel
plausibel rimlig, trolig, möjlig, tänkbar, antaglig, sannolik, trovärdig, övertygande
R
Retorisk fråga Retorisk fråga (eller interrogatio) är en fråga som talaren ställer till sig själv utan att förvänta sig ett svar från någon. Om talaren själv besvarar den retoriska frågan kallas den för ratiocinatio. Exempel på retorisk fråga: •Är det då möjligt att öka vinsten med 50 procent? •Klarar vi oss utan olja i framtiden? •Ska skattepengar verkligen gå till att finansiera politikers privata inköp? Retoriska frågor är ofta effektiva eftersom åhörarna känner att de svara på frågan och tar ställning själva, istället för att någon annan säger vad de ska tycka.
S
sardonisk adj hånfull ofta på ett särsk. bittert el. elakt sätt: ett ~t leende; ett ~t skratt; hans ~a humor/td>
sardoniskt leende som medicinsk term stelnat leende som förekommer hos patienter med stelkramp och som orsakas av kontraktioner i muskulaturen kring munnen
Sekularisering (av latin sæcularis, "som hör till seklet", det vill säga till den timliga, dagliga världen) har flera betydelser. En är den process varigenom en stat inte baserar sina lagar på någon religion utan är neutral i trosfrågor. En annan är att även andra "icke-religiösa" områden i samhället i allt mindre utsträckning påverkas av religion. En tredje är att allt färre människor är religiösa. Sverige anses som ett i hög grad sekulariserat samhälle, trots att en mycket stor majoritet fortfarande tillhör Svenska kyrkan, det samfund som tidigare var en del av staten. Endast 20-25 % av befolkningen anger att de tror på en eller flera gudar. Enligt en Sifo-undersökning 2000 trodde 46 % av de 1 000 telefonintervjuade att det finns en högre makt och 13 % att det finns en gud.
Sisyfosarbete: Arbete som man kan slita med all oändlighet utan att man uppnår något resultat. Sisyfos är en gestalt ur grekisk mytologi, som gudarna bestraffade för sin ogudaktighet genom att tvinga honom att baxa en enorm stenbumling uppför en backe. Precis när han nått toppen, rullar bumlingen ner igen samt han blir tvungen att begynna försåvitt från början, ad infinitum.
Spatialförmåga Förmåga att lösa uppgifter som avser linjers, ytors och rymders förhållande till varandra.Förmågan att åskådligt föreställa sig längder, ytor och kroppar samt tänka sig dessa i förändrade lägen
Spatiös: Med gott om utrymme. synonym rymlig
staffagefigur bifigur, utfyllnadsfigur, oviktig person, statist, figurant
Stigmatisering i sociologisk mening innebär ett nedvärderande utpekande, en psykologisk brännmärkning, ett "vi mot dom", ett förakt mot grupper eller enskilda personer som avviker från den egna samhällsnormen. Vanliga offer för stigmatisering i det västerländska samhället är exempelvis HBT-personer, bidragstagare, invandrare och personer med fysiska defekter eller vissa sjukdomar.
stringent logiskt följdriktig, allmännare eller noggrann, ”ett stringent resonemang.”
subtil 1. hårfin, nästan omärklig, utstuderad, raffinerad Skillnaden är subtil, men man kan höra den om man lyssnar noga.
Synergistisk samverkande
T
Truism En truism är ett uttalande som är självklart och därmed meningslöst. Vanligt i politiska uttalanden. Exempelvis: På Madagaskar lever endast hälften av befolkningen längre än medianlivslängden. En bevingad truism är "Ju enklare ju simplare" från Johan Henric Kellgrens dikt Dumboms leverne. Uttalande som på grund av sin självklarhet är överflödig.
U
Ull Hår från pälsen från olika djur, där det vanligaste är tamfår.
Y
Ylle Ylle Det finns flera olika sorters ylle eftersom garnet/tråden är gjord av håret från olika djur (det vanligaste är fårull). För att materialet ska få kallas ylle måste det bestå av minst 40 procent ull. Om något betecknas som helylle ska det bestå av minst 95 procent ull medan halvylle brukar bestå av hälften ull och hälften bomull, men kan också innehålla akryl eller polyester (se avsnittet om blandmaterial).
Andlighet Hur definierar man andlighet? En vis man jag träffade definierar andlighet som en inre vilja till förändring. Förändring förutsätter ju att man vill att något ska bli bättre. En slutsats av många som man kan dra, är att andlighet är förmåga att älska. Gör intet mot andra vad du inte vill att de skall göra mot dig.